Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Mzdová a personální agenda BOZP Vypláceí cestovních náhrad Evidence obyvatel Rušení trvalého pobytu Kniha vítání občánků Volební agenda Poplatky - psi, odpady, z ubytovací kapacity Smlouvy - kupní, prodejní, nájemní, darovací Evidence nájmů hrobového místa, hřbitovní poplatky a nájmy hrobů Podněty k územnímu plánu (listinná) Evidence došlé pošty: Podací deník/spisová služba, běžná emailová komunikace, datová služba Infokanál Stavební řízení - dotčený orgán, zvláštní užívání komunikace, povolení vjezdu/sjezdu (13/1997 Sb.) Přidělení čísla popisného Archivace stavební dokumentace (listinná) Správní řízení - žádosti a rozhodnutí (listinná, elektronicky) Žádosti podle 106/1999 Sb., a odpovědi (listinná, elektronicky) Informace poskytované jiným na vlastní obyvatele (soudy, policie) (listinná, elektronicky) Úřední deska Zápisy a usnesení ze zastupitelstva, rady a výborů Seznam majitelů chat JSDHO Ředitel ZŠ a MŠ Významná jubilea Evidence majitelů psů Pokladna, účetní doklady, účetnictví Kronika vodné a stočné Letní tábor
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce
Účel zpracování Vedení mzdové a personální agendy Bezpečnost na pracovišti Vedení cestovních dokladů Vedení evidence obyvatel Evidence obyvatel Vedení pamětní knihy Vedení volebních seznamů Výběr poplatků Uzavírání smluv Správa hrobových míst Zpracování územního plánu Vedení pošty Informování občanů Stavební řízení Evidence domů Evidence stavebních prací Správní rozhodnutí Právo na informace Informace jiným správním orgánům Vyvěšování na úřední desce Vedení agendy zastupitelstva, rady a výborů Vedení evidence vlastníků nemovitostí Vedení hasičeské jednotky Personální agenda ředitele příspěvkové organizace Ocenění jubileí Vedení evidence majitelů psů Evidence plateb hotovostích a bezhotovostích na účet obce Vedení kroniky obce Provozování vodovodu a kanalizace v obci Vedení evidence letního tábora
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
zaměstnanci obce, zastupitelé, dohodáři , členové volebních komisí zaměstnanci obci, dohodáři zaměstnanci obci, zastupitelé obyvatelé s trvalým bydlištěm Obyvatelé s trvalým pobytem Narozené děti Voliči v obci, voliči na hlasovací průkaz Občané a majitelé nemovitostí Občané a jiní Nájemcí hřbitovních míst Občané a vlastníci nemovitostí, pozemků  Korespondenti občané Občané Majitelé nemovitostí Občané Občané Žadatelé Současní a bývalí občané Občané a jiné fyzické osoby Zatupitelé Vlastníci nemovitostí Členové JSDH Ředitel školy Jubilanti obce, osoby týkající se události v obci Majitelé psů Plátci a příjemci   Plátci vodného, stočného účastníci tábora
Kategorie osobních údajů Jmenné, adresné, rodná čísla, datum narození, zdravotní pojišťovny, platové výměry, dohody a pracovní smlouvy, kontaktní, zdravotní způsobilost, výše odměny pro zastupitele, prohlášení poplatníka, čísla účtů, srážky ze mzdy, osvědčení o praxi, mzdové listy, evidenční listy důchodového pojištění, kopie OP, kopie TP jmenné, podpisy jmenné, SPZ, podpis, adresné jmenné, adresné, rodné číslo, datum narození, místo narození, stav, rodiče, způsobilost, národnost, státní občanství jmenné, adresné, číslo dokladu jmenné, datum narození, ZZ: podpis jmenné, adresné, datum narození, způsobilost jmenné, adresné, datum narození, RČ, kontaktní Jmenné, adresné, datum narození, RČ, číslo účtu jmenné, adresné, RČ, kontaktní Jmenné, adresné, kontaktní, číslo parcely a nemovitosti, LV,podpisy  jmenné, adresné, kontaktní, datum narození, dále dle OsÚ zveřejněných SÚ kontaktní (email) Jmenné, adresné, kontaktní jmenné, adresné, datum narození,  Jména, adresné, rozhodnutí, LV, kontakty, datum narození, RČ Jmenné, adresné Jmené, adresné, kontakty, datum narození Jmenné, adresné, datum narození nic Zastupitelé:jména Jmenné, adresné Jmenné, adresné, kontakty, datum narození, zdravotní způsobilost, certifikace, RČ Jmenné, adresnné, kontakt, životopis, potvrzení praxe, platový výměr, jmenovací listinna, osvědčení a certifikace, zdravotní způsobilost Jmenné, věk, datum narození Jmenné, adresné, RČ, kontaktní Jmenné, adresné, datum narození Jmenné, adresnné, datum narození, datum úmrtí, jubilea, datum přistěhování a odstěhování Jmenné, adresné, datum narození, kontakt tel., email, RČ jmenné, adresné, RČ, zdravotní způsobilost, ZZ: kontaktní, zdravotní pojišťovna
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců Určení zaměsntnaci, ČSSZ, ÚP, zdravotní pojiš´tovny, finanční úřad Určení zaměstnanci, externí školitel Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, rodiče Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, katastr nemovitostí, externí právník Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Učení zaměstnanci, stavebním orgán Určení zaměstnanci, stavební úřad Starý Plzenec Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci, dotazovaný orgán Určení zaměstnanci, veřejnost Určení zaměstnanci, k nahlédnutí veřejnosti Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci Určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů 50 let - personální a mzdové listy, 10 let - nemocenské, sociální a zdravotní pojištění, 5 let - DPP, DPČ, mzdové lístky 5 let (není stanoveno předpisem) 10 let 50 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 5 let 10 let 5 let do trvání konkludentního souhlasu 5 let 5 let   5 let 5 let 5 let 1 rok 10 let po dobu trvání oprávněného zájmu obce 5 let 5 let 1 rok 5 let 10 let 10 let 5 let  
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c e c c b c c c b e c c c c c c c f c c c c c e c c
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zák.č. 262/2006. Sb., Zákoník práce kniha úrazů §105 zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
§3 zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatel §10abc zák. č. 133/200 Sb., O evidenci obyvatel §36a zákona č. 128/2000 Sb. zák. č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky, zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí,  zák. č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,  zák. č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky §16 zák. č. 565/1990 Sb., Zákon České národní rady o místních poplatcích Není třeba vyplnit buňku. §21 a §25 zák. č. 256/2001 Sb., Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zák. č. 499/2004 Sb., Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů Není třeba vyplnit buňku. §18 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád §31a zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení)
  §18 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád §14 zák. č. 106/1999 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím
§7 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, §1 nařízení vlády č. 364/1999 Sb. §26 zák. č. 500/2004 Sb.,
Zákon správní řád
§93 zák. č. 128/2000 Sb.,
Zákon o obcích (obecní zřízení)
zákon č. 128/2000 Sb., o obcch §29 a §68 zák. č. 133/1985 Sb.,
Zákon České národní rady o požární ochraně
§8 zák. č. 561/2004 Sb.,
Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
§4 a §5 zák. č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů §2 Zzák. č. 565/1990 Sb.
Zákon České národní rady o místních poplatcích
zák. č. 563/1991 Sb., §38 zák. č. 128/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení), zák. č. 563/1991 Sb.
Zákon o účetnictví
Zákon o účetnictví
zák. č. 132/2006 Sb., Zákon o kronikách obcí §5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích §11 a §12 záákona č. 258/200 Sb.
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný smluvní zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? X X X X X x x X X X X X X X X X X X X X X Evidence obyvatel X X x X X X X X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE